poprzednie zamknij następne
Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 24.02.2023 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

 Zapytanie ofertowe

 Wzór umowy

 Protokół z wyboru oferty

______________________________________________________________________

"Przebudowa poddasza Z/RB/1/2022"

Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie. W szczególności zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nieużytkowego poddasza na 12 pokoi mieszkalnych (dziewięciu 2-osobowych i trzech 1-osobowych) oraz utworzenie nowoczesnego zaplecza terapeutycznego w DPS KSNAW w Brwinowie.

SWZ – Roboty budowlane

- Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 1.1 do SWZ - Projekt budowlany

- Załącznik nr 1.2 do SWZ - Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej

- Załącznik nr 1.3 do SWZ - Ekspertyza Techniczna 2 piętra (poddasza) Domu Pomocy Społecznej

- Załącznik nr 1.4  do SWZ - Przedmiar roboty budowlane

- Załącznik nr 1.5 do SWZ - Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne

- Załącznik 1.6 do SWZ - Przedmiar instalacja przyzywowa

- Załącznik nr 1.7 do SWZ - Przedmiar instalacja teletechniczna- system sygnalizacji pożaru (SSP)

- Załącznik nr 1.8. Zestawienie materiałów w branży sanitarnej

- Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego

- Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z ich wyceną

- Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SWZ -  Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835).

- Załącznik nr 6 do SWZ -  Wykaz robót

- Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

- Załącznik nr 8 do SWZ -  Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/wyrobów budowlanych/urządzeń/osprzętu/systemów

- Regulamin udzielania zamówienia na roboty budowlane z dnia 09.05.2022

- Zasady realizacji zadania MCPS

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja z otwarcia ofert

- Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ

_________________________________________________________________

„Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiejdofinansowanego
w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III – obszar D „likwidacja barier transportowych, realizowanego przez Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe
w Piasecznie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, o nr sprawy 1SDSP2022 dostępne jest na Platformie e-Zamówienia.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-52b47ffb-ae6a-11ec-baa2-b6d934483bfb

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52b47ffb-ae6a-11ec-baa2-b6d934483bfb udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

 

 


________________________________________________________________________


ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 05.01.2021 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Zapytanie ofertowe

wzór umowy

protokół z wyboru oferty


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP POJAZDU 9-OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PIASECZNIE.


- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja z otwarcia ofert

- Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wzór umowy 

- Skorygowany wzór umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP POJAZDU 9-OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MILANÓWKU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 2

- Odpowiedzi na pytania do SIWZ

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Wzór umowy 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 07.01.2020 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

protokół z wyboru oferty

zapytanie ofertowe

wzór umowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 03.01.2019 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

protokół z wyboru oferty
zapytanie ofertowe
wzór umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 29.12.2016 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEW. PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Protokół z wyboru oferty
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

przetarg nr WTZPIASECZNO1/2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

przetarg nr WTZKAROLKOWA1/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu - korekta
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

przetarg nr WTZDEOTYMY1/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - korekta
Wzór umowy - korekta

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy

 0000-00-00 00:00:00 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy