poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu sprzętu komputerowego

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno ul. Modrzewiowa 2  05-500 Piaseczno

tel. 22 750 09 71

termin składania ofert: 29 listopada 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: szymanski@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Grzegorz Szymański tel. 22 750 09 71

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

zakup 17 szt. tabletów z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej

minimalne parametry techniczne sprzętu:

Ilość zamawianego sprzętu – 17 szt. tabletów minimalnej przekątnej ekranu 10,5 cala, z gwarancją producenta, o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, pamięcią wbudowaną 16 GB, pamięcią RAM 3072 MB, wi-fi, bateria 7300 mAh, systemem operacyjnym w języku polskim.

minimalne parametry techniczne oprogramowania:

Oprogramowanie do komunikacji alternatywnej, przeznaczone dla osób z barierami komunikacyjnymi, umożliwiające wymianę symboli w gotowych tablicach na własne pliki graficzne , regulację odstępów między przyciskami. Tablice zawierające słownictwo osoby dorosłej, tablice ze słownictwem dziecka (podstawowe), tablice ze słownictwem dziecka (bardziej złożone). Możliwość wyboru z kilku syntezatorów mowy (głosy męskie i kobiece). Oprogramowanie w języku polskim (warunek konieczny) powinno posiadać odpowiednie licencje na użytkowanie oraz zostać zainstalowane na tablecie

Wymagania dotyczące całego zestawu

Gotowy do użytku tablety z oprogramowaniem powinny zostać dostarczone do użytkownika gotowe do pracy.

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

-oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

60 pkt. – cena

20 pkt - parametry techniczne (10 pkt. system operacyjny w języku polskim, 5 pkt. pamięć RAM większa niż 16 GB, wbudowana, 5 pkt. gwarancja dłuższa niż rok)

20 pkt. – oprogramowanie (10 pkt. – 3 zestawy tablic, 5 pkt. język polski, 5 pkt. wymiana symboli na własne pliki

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia.

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 2019-11-22 09:46:21 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy