poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe w zakresie szkolenia w formie superwizji.

dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno ul. Modrzewiowa 2  05-500 Piaseczno

filii WTZ Piaseczno w Górze Kalwarii, , ul. ks. Z. Sajny 4  05-530 Góra Kalwaria

tel: 22 750 09 71

termin składania ofert: 11 października 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: szymanski@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Grzegorz Szymański tel 22 750 09 71

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis zamówienia:

12 godzin szkolenia ( plus minimum 4 superwizje) dla 15 pracowników w formie superwizj- profesjonalnej metody obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych członków zespołu i wprowadzenie istotnych zmian w sposobie pracy terapeutów.

Wymagania dotyczące kadry prowadzącej szkolenia :

wykształcenie psychologiczne oraz doświadczenie w pracy psychologa

znajomość i specyfiki pracy w WTZ, najlepiej kilkuletni staż pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej

doświadczenia w prowadzeniu zespołu terapeutycznego

Wymagania dotyczące szkolenia / superwizji

- temat: rola terapeuty w kształtowaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością

- czas: spotkanie wprowadzające minimum dwa dni (12 godzin) , minimum 4 superwizje  będące konsekwencją pierwszego spotkania

- cel: analiza wpływu zachowania pracowników na funkcjonowanie podopiecznych  

- przeprowadzenia superwizij po dokładnej analizie pracy i programu pracy kadry WTZ, np. poprzez obserwację dnia pracy lub materiału video przedstawionego do zapoznania

- jedna superwizja to analiza minimum dwóch przypadków

Wymagania dotyczące miejsca przeprowadzenia superwizji

- siedziba WTZ Piaseczno, 05-501 Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2

- siedziba Filii WTZ Piaseczno w Górze Kalwarii, 05-530 Góra Kalwaria, ul. ks. Z. Sajny 4

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

80 pkt. – cena

10 pkt -  termin i miejsce realizacji zadania ( 5 pkt- termin realizacja zadania, 5 pkt miejsce realizacji zadania)

10 pkt. –doświadczenie w pracy w WTZ( minimum kilkuletni staż pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej)

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.2019-10-01 09:50:02 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy