poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe w zakresie szkolenia z komunikacji alternatywnej.

dotyczy jednostki:

Dom Pomocy Społecznej ul. Wiosenna 21  05-840 Brwinów

tel: 22 738 25 30

termin składania ofert: 11 października 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: d.gajewska@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Dominika Gajewska tel: 507 067 920

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis zamówienia:

szkolenia dla maksymalnie 30 pracowników  minimum 2 godziny z alternatywnych  i wspomagających metod komunikacji z Mieszkańcami domu Pomocy Społecznej

Wymagania dotyczące kadry prowadzącej szkolenia :

wymagane wykształcenie psychologiczne

znajomość i specyfiki pracy w DPS,

kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Wymagania dotyczące szkolenia

zapoznanie uczestników z istotą komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

przedstawienie metod i narzędzi wspierających komunikację z mieszkańcem przejawiającym zaburzenia mowy,

przygotowanie pracowników domu pomocy społecznej do efektywnej komunikacji z mieszkańcami o różnych stopniach trudności,

zaprezentowanie uczestnikom wariantów współpracy z osobami o złożonych potrzebach komunikacyjnych.

 

Wymagania dotyczące miejsca przeprowadzenia szkolenia

- Dom Pomocy Społecznej ul. Wiosenna 21 05-840 Brwinów

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

80 pkt. – cena

10 pkt – liczba godzin szkolenia ( minimum 2 godziny)

10 pkt. –wykształcenie ( wykształcenie psychologiczne)

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.2019-10-01 09:50:02 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy