poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu sprzętu do wyposażenia kuchni

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Dom Pomocy Społecznej ul. Wiosenna 21  05-840 Brwinów

tel: 22 738 25 30

termin składania ofert: 4 listopada 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: brwinow@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Grzegorz Strzemieczny tel: 22 738 25 30

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

zakup– 4 szt. szaf chłodniczych w tym 3 szt. o pojemności minimum 350L i 1 szt. o pojemności minimum 480 L

minimalne parametry techniczne sprzętu:

ilość zamawianego sprzętu – 4 szt. szaf chłodniczych(w tym 3 szt. o pojemności minimum 350L i 1 szt. o pojemności minimum 480L )

pojemność 3 szt. minimum 350L

pojemność 1 szt. minimum 480L

długość gwarancja producenta minimum 1 rok

maksymalne wymiary zewnętrzne 3 szt.- 60x60x185 cm

maksymalne wymiary zewnętrzne 1 szt.- 73x73x202 cm

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena: 80 pkt.

Parametry techniczne: 20pkt ( 10 pkt.- pojemność, 10 pkt.- wymiary zewnętrzne)

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 2019-10-21 11:32:02 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy