poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu sprzętu do wyposażenia pralni

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego KatolickiegoStowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy ul. Piasta 5  05-822 Milanówek

tel: 22 724 98 52

termin składania ofert: 15 listopada 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: milanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Waldemar Leśniak tel: 22 724 98 52

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

zakup przemysłowej suszarki bębnowej- szt.- 1

zakup pralki szt.- 1

minimalne parametry techniczne przemysłowej suszarki bębnowej

ilość zamawianego sprzętu- 1 szt.

ładowność:- minimum 10 kg

objętość bębna: 255 L

całkowity czas suszenia przy pełnym wsadzie: 25 do 30 minut

okres gwarancji- minimum 1 rok (możliwość rozszerzenia do 36 miesięcy)

minimalne parametry techniczne pralki

ilość zamawianego sprzętu – 1 szt.

typ załadunku- od góry

wymiary: 60 x 40 x 89 cm

opóźniony start: skokowy

gwarancja: minimum 24 miesiące

wielkość załadunku: od 5 kg.

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji dla przemysłowej suszarki bębnowej:

85 pkt. – cena

10 pkt.-bezpłatny montaż 

5 pkt.-gwarancja minimum 12 miesięcy

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji dla pralki:

100 pkt. – cena

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

 2019-11-04 15:18:02 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy