poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 Zapytanie ofertowe w zakresie szkolenia dla kadry administracyjnej

dotyczy jednostki:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

tel: 22 837 42 61

termin składania ofert: 27 listopad 2019 r.

sposób składania ofert:

drogą elektroniczną:

e-mail: biuro@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Ilona Bartosiewicz tel: 22 877 15 90

termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

opis zamówienia:

szkolenie z zakresu najnowszych zmian podatkowo-prawnych dla 7 pracowników zatrudnionych
na stanowiskach administracyjnych (księgowi, kadrowi);  w 2019 roku 20 godzin oraz w 2020 roku 10 godzin 

Wymagania dotyczące kadry prowadzącej szkolenia :

wymagane znajomość zagadnień księgowo – finansowych, podatkowych i  kadrowo-płacowych  oraz znajomość oprogramowania RAKS

Wymagania dotyczące szkolenia

Zaznajomienie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami   księgowo – finansowymi, podatkowymi i  kadrowo-płacowymi,  przekazanie wiedzy pozwalającej na wdrożenie tych zmian w oprogramowaniu RAKS, zastosowanie zamian prawnych w praktyce

Wymagania dotyczące miejsca przeprowadzenia szkolenia

Siedziba Stowarzyszenia – ul. Deotymy 41 w Warszawie,
Dom Pomocy Społecznej ul. Wiosenna 21 w Brwinowie,
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy ul. Piasta 5 w Milanówku

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

80 pkt. – wiedza nt. najnowszych zmian prawnych i znajomość oprogramowania RAKS

10 pkt – liczba godzin szkolenia

10 pkt. –cena

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, posiadać datę złożenia oferty, zawierać dane oferenta i cenę brutto za usługi

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 2019-11-12 10:50:02 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy