poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu sprzętu do wyposażenia kuchni

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Dom Rehabilitacyjno Opiekuńczy ul. Piasta 5   05-822 Milanówek

tel: 22 724 98 52

termin składania ofert: 15 listopada 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub drogą elektroniczną:

e-mail: milanowek@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Waldemar Leśniak tel: 22 724 98 52

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia zakupu :

1 szt.- zmywarki kapturowej

1 szt.- krajalnica

1 szt.- lada/stół chłodniczy

1 szt.- stół z szafką

minimalne parametry techniczne zmywarki kapturowej

ilość zamawianego sprzętu- 1 szt.

cykle mycia 120, 180,

zasilanie 400 V 3/

moc znamionowa 12-15 kW

dozownik płynu myjącego

programator elektroniczny

dozownik płynu płuczącego

Kosze 500x500 mm

Serwis cała Polska

minimalne parametry techniczne krajalnicy

ilość zamawianego sprzętu – 1 szt.

urządzenie do krojenia wędlin

średnica noża 25 mm

wbudowana ostrzałka

zasilania 230 V 50 Hz 1 faza

grubość krojonego plastra 0 - 16 mm

 

minimalne parametry techniczne lady/stołu chłodniczego

ilość zamawianego sprzętu – 1 szt.

wymiary 950x700x850 mm

zasilania 230 V 50 Hz 1 faza

płyta wierzchnia nierdzewna płaska

pojemność komory  2/85

zakres pracy  -2 d0 +10 stopni Celsjusza

 

minimalne parametry techniczne stołu z szafką

ilość zamawianego sprzętu – 1 szt.

wymiary 1000x700x850 mm

szafka nieprzelotowa

płyta wierzchnia nierdzewna płaska

 

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań oferenta                                                                   

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji dla zmywarki kapturowej:

85 pkt. – cena

15 pkt. – warunki serwisu ( serwis dostępny na terenie całej Polski)

 

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji dla krajalnicy, lady/stołu chłodniczego, stołu z szafką:

100 pkt. – cena

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego,

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia,

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy,

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 2019-11-04 11:55:02 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy