poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu podnośnika schodowego.
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

Zapytanie ofertowe


dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Deotymy 41,  01- 441 Warszawa
tel: 504 075 442

termin składania ofert:  25 maja 2020

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
ul. Deotymy 41,  01-441 Warszawa
lub drogą elektroniczną:
e-mail: wtzdeotymy@ksnaw.pl
osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:
Artur Wywigacz tel: 534 290 998
termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy/zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:
Platforma, schodowa dla osób niepełnosprawnych, montowana wewnątrz budynku.

Minimalne parametry techniczne:
• platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo, dopuszcza się również rozwiązania materiałowe mieszane.
• automatycznie składany i rozkładany podest platformy,
• automatycznie składane i rozkładane ramiona zabezpieczające
• dodatkowe, rozkładane siedzisko
• słupki toru jezdnego i tor jezdny prostoliniowy ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, słupki toru jezdnego długości min. 80cm, mocowane do podłogi i/lub pionowej ściany kotwami ze stali nierdzewnej, średnicy określonej przez producenta w miejscu montażu do toru jezdnego. 
• sterowanie z platformy przyciskowe + dołączony pilot przewodowy/bezprzewodowy,
• blokada kluczykowa oraz w opcji możliwość zdjęcia blokady również za pomocą zestawu bezprzewodowego (pilot),
• podłoga antypoślizgowa,
• system przeciwzgnieceniowy w podłodze
• barierki i ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z podestu.
• udźwig – min. 300 kg
• zasilanie 220V-230 V ~50 Hz/
• moc silnika min 0,5 KW
• kasety przywołania – 2 szt. radiowe, w opcji możliwość akceptacji systemu przewodowego, którego montaż nie wymaga ingerencji w strukturę ściany budynku
• wymiary platformy -min. 1000x800 mm.

Wykonawca składając ofertę akceptuje powyższe wymagania techniczne urządzenia.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie warsztatu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty – wykonawca może przygotować ofertę na podstawie załączonego rysunku pomieszczenia:


Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji.

Dostarczone urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp., zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych. Każdy dostarczony element podlega odbiorowi pod względem:
- jakości urządzenia
- zgodności z dokumentacją projektową,
- zgodności z certyfikatami i atestami. 

Odbiór urządzenia potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. Sposób transportu i montażu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 

Z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe, jako rozwiązanie równoważne dla elementów konstrukcji platformy, zaprojektowanych ze stali nierdzewnej, dopuszcza się wykonanie elementów ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo lub innych, pod warunkiem zachowania właściwości i cech pozostałych parametrów wytrzymałościowych i użytkowych na poziomie nie gorszym od założonych w rozwiązaniu podstawowym. Sposób i rozwiązanie materiałowe mocowania platformy pozostają bez zmian.

Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ; również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
- Wykonawca jest zobowiązany  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis techniczny, zgodnie z normami producenta przez okres 24 miesięcy od odbioru zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru zamówienia, stwierdzającym dostawę i montaż „bez uwag”;
- Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia wymaganej, niezależnej instalacji elektrycznej od skrzynki rozdzielczej znajdującej się wewnątrz budynku (ok 30 metrów). 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji.
Dostawa wraz z montażem nastąpi w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.
Dopuszcza się przedłużenie tego terminu wyłącznie w związku z przedłużeniem terminu odbioru przez Urząd Dozoru
Technicznego.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Maksymalny okres gwarancji określi wykonawca - za każde dodatkowe 12 miesięcy gwarancji, powyżej wymaganego minimalnego okresu, Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe 5 punktów.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty odbioru zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru zamówienia, stwierdzającym dostawę i montaż „bez uwag”.
Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy pełną instrukcję obsługi oraz serwisową w języku polskim.  

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta, które powinny być załączone do oferty:


Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

• Cena: 85 pkt.
• Okres gwarancji: maksymalnie 15 pkt:
- gwarancja do 24 miesięcy = 0 pkt
- gwarancja 25 – 36 miesięcy = 5 pkt
- gwarancja 37- 48 miesięcy = 10 pkt
- gwarancja powyżej 48 miesięcy = 15 pkt 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania. Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
  2020-05-07 11:43:54 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy