poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe na zakup mebli kuchennych.
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”


Zapytanie ofertowe


Dotyczy jednostki: 

Środowiskowy Dom Samopomocy KSNAW, ul. Błońska 46/48, 05 – 807 Podkowa Leśna 
tel: (22) 759-22-08

Termin składania ofert: 05.06. 2020 r. 

Miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
ul. Deotymy 41,  01-441 Warszawa 
lub drogą elektroniczną:
e-mail: sds@ksnaw.pl

Osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania: 

Karola Gąsiorowska tel. 515-123-064

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie i montaż mebli do pracowni kulinarnej:
  • Zabudowa kuchenna dolna:
Ściana o długości 112 cm, wysokości 85/90 cm
  • Zabudowa kuchenna górna:
Ściana o długości 112 cm, wysokości 110 cm
  • Zabudowa kuchenna dolna ze zlewem:
Ściana o długości 169 cm, wysokości 85/90 cm
  • Zabudowa kuchenna górna:
Ściana o długości 169 cm, wysokości 110 cm
  • Zabudowa kuchenna dolna:
Ściana o długości 164 cm, wysokości 85/90 cm
  • Zabudowa kuchenna górna:
Ściana o długości 164 cm, wysokości 85/90 cm
Głębokość mebli: 60 cm

Minimalne parametry techniczne mebli:

Korpusy szafek, drzwi szafek wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej laminowanej.
Szafki wyposażone w półki płytowe z trójwarstwowej płyty wiórowej laminowanej.
Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku.
Kolory korpusów, drzwi, półek, cokołu, uchwyty w szafkach do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym projekt mebli oraz ich kolorystykę.

W ramach dostawy należy wykonać montaż dostarczanych mebli.

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:


Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena – 90 pkt
Termin wykonania zadania maksymalnie 30 dni- 10 pkt

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia.

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze składkami pracodawcy.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.2020-05-22 15:28:31 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy