poprzednie zamknij następne
Konkurs nr 1

Konkurs 1/2020 „ Pokonamy Bariery”, kierunek pomocy 2

Nazwa projektu

„Pokonamy bariery” – Kompleksowa rehabilitacja i zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych prowadzona w DPS KSNAW w Brwinowie.

Termin realizacji projektu 01.04.2021 - 31.03.2024

Działania prowadzone w ramach projektu mają na celu przywrócenie osobom niepełnosprawnym maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności i samodzielności we wszystkich sferach funkcjonowania tj. społecznej, psychicznej, poznawczej i fizycznej. Praca nad zdobyciem i utrzymaniem samodzielności u osób z dużymi deficytami w obrębie tych sfer trwa przez całe życie. Prowadzone działania terapeutyczne ukierunkowane będą na poprawę funkcjonowania oraz brak pogorszenia osiągniętego poziomu samodzielności oraz pokonywanie różnorakich barier, z którymi przez całe życie spotykają się osoby niepełnosprawne, obecnie najważniejsze do pokonania są bariery związane z epidemią covid-19, która szczególnie dotknęła osoby mieszkające w domach pomocy społecznej.
W związku z tym przewidujemy prowadzenie następujących działań:

usprawnianie sfery psychicznej pod kątem wzmacniania kompetencji osobistych i emocjonalnych poprzez rozumienie i wyrażanie uczuć, usprawnianie kompetencji interpersonalnych rozwijanie zdolności prowadzące do podnoszenia poczucia własnej wartości a także obniżanie poziomu lęku i napięć nasilających się z powodu izolacji.

– usprawnianie sfery społecznej pod kątem zwiększenia samodzielności, rozwijaniu umiejętności samoobsługi, kształtowaniu
umiejętności współpracy w grupie, zachowań asertywnych, kompetencji komunikacyjnych, rozwinięcie umiejętności informatycznych – obecnie niezbędnych do komunikowania się ze światem zewnętrznym;

– usprawnianie sfery poznawczej pod katem rozwijania umiejętności koncentracji i utrzymywania uwagi, trening pamięci, wzmacnianie zdobywania i utrzymania umiejętności szkolnych, zwiększanie lub przeciwdziałanie obniżeniu sprawności słuchu i wzroku, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności informatycznych potrzebnych m.in. do obsługi mediów społecznościowych oraz umiejętne go relaksowania się np. poprzez muzykę, filmy.

– usprawnianie sfery fizycznej zwłaszcza po pod kątem powrotu do sprawności fizycznej sprzed epidemii, zintensyfikowanie działań usprawniających mieszkańców, zdobywania i utrzymywania umiejętności chodzenia, trzymania, siadu, koordynacji ruchów, doskonalenia i utrwalania sprawności manualnych, doskonalenia koordynacji wzrokowo -ruchowej, poprawy funkcji oddechowej,
zmniejszenie spastyczności, zmniejszenie nadwagi spowodowanej brakiem ruchu; szczególną wagę należy położyć na ruch na świeżym powietrzu, dużą rolę usprawniającą i relaksacyjną będą miały zajęcia z udziałem koni.
Zastosowanie kompleksowego i jednoczesnego systemu działań będzie polegało na zorganizowaniu zajęć specjalistycznych, których celem będzie usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie i kompensowanie umożliwiające beneficjentom projektu nabycie nowych oraz podtrzymanie osiągniętych wcześniej umiejętności, sprawności i kompetencji.
Zdobywanie samodzielności jest procesem długotrwałym, a zaplanowane przez nas działania przybliżają stopniowo każdego beneficjenta do osiągnięcia poziomu optymalnego ze względu na charakter jego deficytu oraz, które pozwolą na optymalne funkcjonowanie psychiczne i fizyczne.
Zajęcia odbywać się będą w placówce prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wiosennej 21 w Brwinowie.

Warunki rekrutacji do projektu

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Wiosennej 21 w Brwinowie, dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, mające deficyty i dysfunkcje w obrębie różnych sfer funkcjonowania: społecznej, poznawczej, psychicznej i fizycznej i wymagające kompleksowej rehabilitacji zmierzającej do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w miarę indywidualnych możliwości na podstawie stworzonego przez terapeutów Indywidualnego Planu Działania.

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2021/2024


  1. TRENING UMIEJĘTNOŚCI EMOCJONALNYCH I KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁECZNYCH
    od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
  2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
  3. TRENING WZMACNIAJĄCY SAMODZIELNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
  4. TRENING USPRAWNIAJĄCY FIZYCZNIE od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,
  5. TERAPIA POPRZEZ KONTAKT Z KONIEM od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.,


2023-01-12 13:15:18 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy