poprzednie zamknij następne
Walne Zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia liczby 300 członków, Zarządy Oddziałów i delegaci wg proporcji: 1 delegat na 10 członków. 


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
  5. zatwierdzanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacji majątku
  7. uchwalanie trybu powoływania Oddziałów,
  8. ustalenie liczby członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia
  9. podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia winni być zawiadomieni przez Zarząd Główny co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem.2011-02-05 12:22:53 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy