Zamówienia publiczne
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEW. PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Protokół z wyboru oferty
Zapytanie ofertowe
Wzór umowy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

przetarg nr WTZPIASECZNO1/2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

przetarg nr WTZKAROLKOWA1/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o przetargu - korekta
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy
 
-------------------------------------------------------------------------------------------

przetarg nr WTZDEOTYMY1/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia - korekta
Wzór umowy - korekta

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy

 

2016-12-01 22:52:38