poprzednie zamknij następne
Konkurs 1/2021 „Sięgamy po sukces”Konkurs: 

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

 

Tytuł projektu: 

"Nastrojem na rozwój"-wszechstronna terapia, rehabilitacja i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych prowadzone w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSNAW w Milanówku.

 

Termin realizacji projektu: 

01.04.2022-31.03.2025


Harmonogram realizacji I etapu projektu:

·

  • Trening funkcjonowania w środowisku społecznym (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Zajęcia wzmacniające sferę emocjonalną (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Zajęcia usprawniające samodzielność, kreatywność i skuteczność (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Zajęcia sportowo-relaksacyjne (od 01.04.2022-31.03.2023)
  • Hipoterapia (od 01.04.2022-31.09.2022)

Celem działań będzie prowadzenie zajęć specjalistycznych, podczas których beneficjenci będą nabywać, wzmacniać oraz rozwijać umiejętności i kompetencje niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Zdobywanie samodzielności jest procesem długotrwałym, a zaplanowane działania przybliżają stopniowo każdego beneficjenta do osiągnięcia poziomu optymalnego ze względu na jego niepełnosprawność. Zajęcia będą odbywać się w placówce prowadzonej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, tj. w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, przy ul. Piasta 5 w Milanówku. Podczas największego zagrożenia epidemiologicznego będzie możliwość prowadzenia zajęć w sposób zdalny zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa beneficjentów i terapeutów. Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone przez odpowiednio przygotowaną i wykształconą kadrę do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt zakłada realizację zadań mających szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię wirusa Covid-19.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie 25 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie-mieszkańców Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN AW w Milanówku. Niepełnosprawność beneficjentów jest orzeczona w następstwie zespołów genetycznych, mózgowe porażenie dziecięce MPD, autyzmu, zespołu Downa, zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, zespołów pourazowych, epilepsji, organicznego uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego, wodogłowia, niedowładów mięśniowych, zaburzeń rozwojowych, reumatoidalne zapalenia stawów RZS, zespołów pourazowych, spastyczności kończyn, dysfunkcji sprzężonych oraz upośledzenia umysłowego w różnym stopniu. Wszyscy uczestnicy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.

 

W związku z tym zostały zaplanowane następujące działania:

 

Trening funkcjonowania w środowisku społecznym.

Usprawnienie oraz  utrzymanie osiągniętych umiejętności pozwalających na samodzielne w miarę możliwości funkcjonowanie w społeczeństwie. Wyrobienie zaradności, rozwijanie poczucia własnej skuteczności i  współdziałania w grupie oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności, niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego. Doskonalenie  umiejętności komunikacyjnych i zwiększenie integracji społecznej oraz niwelowanie lęków.


Zajęcia wzmacniające sferę emocjonalną

Zapobieganie regresowi w sferach emocjonalnych, poznawczych i psychospołecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wykorzystywanie indywidualnego potencjału i zasobów psychicznych w czynnościach codziennych, umiejętność nawiązywania bliższych relacji z mieszkańcami i pracownikami Domu, wspieranie beneficjentów w sytuacjach trudnych, niwelowanie poczucia izolacji i osamotnienia, umiejętność radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i w sytuacjach stresowych.


Zajęcia usprawniające samodzielność, kreatywność i skuteczność.

Dążenie do poprawy jak i praca nad utrzymaniem dotychczas zdobytych umiejętności w następujących sferach funkcjonowania, tj. społecznej, psychicznej, poznawczej i fizycznej, przywracanie utraconej sprawności i zwiększenie samodzielności, podtrzymanie aktywności i zaradności życiowej , rozwijanie i wzmacnianie wytrwałości, kształtowanie niezależności i odpowiedzialności za wykonywane zadania, rozwijanie zdolności artystycznych, a przede wszystkim pewności w działaniu z pozytywnym nastawieniem na rozwój, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Zajęcia  sportowo-relaksacyjne.

Celem tej formy wsparcia będzie poprawa oraz brak pogorszenia w sferze funkcjonowania fizycznego oraz nabytych funkcji ruchowych w  tym: redukcja przykurczy, zwiększenie zakresu ruchu w stawach, poprawa siły mięśniowej, kontrola postawy ciała i koordynacji ruchowej, kompensacji zaburzonych funkcji, elastyczności mięśni, poprawa funkcji krążeniowo - oddechowych  oraz nauka efektywnej relaksacji  z ukierunkowaniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19.

 

Hipoterapia

Przywrócenie uczestnikowi projektu sprawności w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, ze względu na jego stan zdrowia, tj. poprawa stanu fizycznego, psychicznego, społecznego  jak i poznawczego. Zakładamy, że uczestnicy przy zastosowaniu tej formy wsparcia zwiększą swoją umiejętność koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, polepszą kondycję psychiczną (wyciszenie, poprawa nastroju), zwiększą poczucie własnej wartości i pewności siebie, poprawią rozwój psychoruchowy oraz  zmniejszą zaburzenia emocjonalne, nastąpi poprawienie wydolności organizmu i odporności.


Tytuł projektu

SAMODZILNI I RADOŚNI- wielospecjalistyczna terapia i zajęcia usprawniające prowadzone w Ośrodku rehabilitacyjno – terapeutycznym KSNAW w Bliznem

Termin realizacji

1.04.2022-31.03.2025

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

 

Warunki rekrutacji

OR-T w Bliznem : rekrutacja dokonywana jest wśród osób dotychczas  korzystających z zajęć w Ośrodku , każdy  uczestnik to mieszkaniec Powiatu Warszawskiego Zachodniego lub gmin sąsiadujących, w wieku 2- 25 rż, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( umiarkowanym lub znacznym) z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju, autyzmu , upośledzenia umysłowego, zaburzeń neurologicznych .

Formy wsparcia

W projekcie bierze udział 20 dzieci, dla których opracowano Indywidualne Plany Działania adekwatne do ich potrzeb rozwojowych a terapia prowadzona jest  indywidualnie  poprzez:

- zajęcia psychologiczne ( od 1.04.2022  aktualnie do 31.03.2023 dla 20 osób)) są to zadania z psychologiem, w zakresie rozumienia i wyrażania emocji, poszerzania zasobów pamięci, treningu koncentracji i utrzymywania uwagi, usprawniania umiejętności budowania wspólnego pola uwagi i działania, wzmacniania zdolności i zainteresowań, obecnie obejmujące również niwelowanie skutków pandemii

- zajęcia logopedyczne ( od 1.10.2022  do 31.03.2023 dla 20 osób) są to zadania z logopedą, w zakresie usprawniania mowy ( ćwiczenia aparatu artykulacyjnego ) i nabywania kompetencji komunikacyjnych

-zajęciach integracji sensorycznej ( od 1.04.2022 aktualnie do31.03.2023 dla 16 osób)- są to zadania z terapeuta SI, w zakresie usprawniania zmysłów i ich układów przy użyciu specjalistycznego sprzętu

- zajęciach usprawniająco -ruchowe (od 1.04.2022 aktualnie do 31.03.2023 dla 20 osób)  są to zadania realizowane z fizjoterapeutą w zakresie usprawniania funkcji ruchowych, motoryki dużej i małe, poprawy estetyki nabytych  funkcji.

- zajęcia treningu słuchowego ( od 1.04.2022 aktualnie do 30.09.2022 dla 10 osób)  sa to zajęcia realizowane z  trenerem posiadającym międzynarodowy certyfikat metody A. Tomatisa, przy użyciu specjalistycznego, dedykowanego tej metodzie sprzętu , w celu zwiększania kompetencji komunikacyjnych ( słuchowych)

-  zajęcia terapii ręki ( od 1.04.2022 aktualnie do 31.03. 2023 dla16 osób) sa to zajęcia z wyspecjalizowanym terapeutą w zakresie usprawniania funkcji grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo- ruchowej,

 Na zajęciach grupowych prowadzona jest terapia, w tym :

-  muzykoterapia ( od 1.04.2022 aktualnie do 31.03.2023, w parach, dla 18 osób) są to zajęcia z wyspecjalizowanym terapeutą, które stymuluje sferę słuchu oraz ułatwiają ekspresję emocji przez ruch i śpiew.

- Trening Umiejętności Społecznych ( TUS) ( od 1.04.2022 do 30.09.2022,grupki 3-5 osób, dla 20 osób) sa to zajęcia z wyspecjalizowanym terapeutą, w celu poprawy rozumienia i adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych z życia codziennego  np. sklep, szkoła, poczta

Harmonogram

Wszystkie formy wsparcia sa realizowane w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu z opiekunami, którzy we własnym zakresie dowożą beneficjentów na zajęcia.

Zajęcia dla dzieci  realizowane w sposób ciągły od 1.04.2022 do 31.03.2023: psychologiczne, usprawniająco- ruchowe, integracji sensorycznej, terapii ręki, muzykoterapii

Zajęcia  realizowane w okresie : 1.04. 2022- 30.09.2022 : trening słuchowy, TUS

Zajęcia realizowane w okresie 1.10.2022- 31.03.2023 ; logopedyczne

Terapia dokonuje się poprzez zastosowanie kompleksowego i jednolitego systemu skoordynowanych działań, skierowanych na wszystkie sfery rozwoju dziecka, umożliwiając zdobycie nowych oraz podtrzymanie osiągniętych  umiejętności ,sprawności i kompetencji.

  Wszystkie zajęcia będą zakończone cząstkową ewaluacją określającą sfery poprawy i braku pogorszenia funkcjonowania każdego dziecka biorącego w nich udział.

 

Aktualności : 1.04.2022- 31.07.2022

Aktualnie są prowadzone wszystkie zaplanowane, w tym okresie zajęcia dla dzieci indywidualnie i grupowo, zgodnie z założeniami zawartymi w IPD . Czynnikiem wzbogacającym formy wsparcia w okresie letnim jest możliwość wykorzystania placów zabaw, terenów zielonych, boisk piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, strefy fitness, wspinaczki ,  dookoła OR-T w Bliznem.

AM | 2022-05-25 09:51:46 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy