Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej jest organizacją zrzeszającą osoby niepełnosprawne (głównie niepełnosprawne intelektualnie), ich rodziców, opiekunów, przyjaciół i wolontariuszy; utworzoną w 1995 roku i zatwierdzoną dekretem ks. Prymasa z dn. 2 lutego 1995r. KSN AW posiada osobowość prawną kościelną i cywilną, a od sierpnia 2004 r. ma status organizacji pożytku publicznego.

Początki nieformalne naszego środowiska to rok 1987 r., kiedy to w parafii św. Józefa w Warszawie na Kole powstała grupa pn. „Rodzina specjalnej troski”. Skupiała ona rodziny mające upośledzone dzieci w różnym wieku i różnym stopniu. Jej początkowe działania zmierzały do zapewnienia osobom niepełnosprawnym należnego im miejsca w życiu parafii (dostępność katechezy, możliwość przystępowania do sakramentów, uczestnictwo w liturgii).

Stale przybywali nowi członkowie (także niepełnosprawni ruchowo) i wkrótce stało się koniecznością powołanie regularnej struktury, która umożliwiałaby podejmowanie bardziej śmiałych zadań i stworzyła podstawy do finansowania działalności przez różne podmioty.

Przełomowy był początek lat 90-tych, kiedy to w Polsce przemiany ustrojowe pozwoliły na tworzenie stowarzyszeń; powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – finansowa struktura, umożliwiająca dotowanie wielu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. A lokalnie – grupę „Rodzin specjalnej troski” objął Ks. Stanisław Jurczuk, który okazał się wspaniałym duszpasterzem, człowiekiem o wielkim sercu, ale również dynamicznym, twórczym, nowocześnie myślącym liderem. To zaowocowało przekształceniem przyparafialnej grupy w prężną, stale rozwijającą się organizację pozarządową.
Osiągnięciem jest stworzenie i realizowanie kompleksowego programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych od najwcześniejszego dzieciństwa po późną starość, poprzez utworzenie i prowadzenie placówek służących wszystkim grupom wiekowym.