W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia,
chyba że liczba członków przewyższa 200 osób, gdyż wówczas w obradach Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia biorą udział delegaci wybierani na 3-letnią kadencję.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie zmian statutu;
2) wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, członków
Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego, bez uszczerbku dla § 17 ust. 4-5;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego;
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego;
5) zatwierdzanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia
i sprawami likwidacji majątku;
7) uchwalenie trybu powoływania i rozwiązywania Oddziałów;
8) ustalenie liczby (miejsc mandatowych w danej kadencji) członków Zarządu Głównego;
9) podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego oraz Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W sprawach personalnych Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu
tajnym, a w pozostałych w głosowaniu jawnym. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum).