Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1. opracowanie własnego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  2. sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu nie rzadziej niż raz do roku sprawozdania z działalności Komisji,
  3. przeprowadzenie okresowych czynności kontrolnych, z których sporządza się protokół podpisywany przez członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadzającej kontrolę oraz – w zależności od okoliczności – kierownika kontrolowanej jednostki,
  4. przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków pokontrolnych,
  5. stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2026

  • Anna Kwiek
  • Barbara Popielarczyk
  • Lidia Szczepańska