ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 05.01.2024 r. na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 24.02.2023 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

“Przebudowa poddasza Z/RB/1/2022”

Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie. W szczególności zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nieużytkowego poddasza na 12 pokoi mieszkalnych (dziewięciu 2-osobowych i trzech 1-osobowych) oraz utworzenie nowoczesnego zaplecza terapeutycznego w DPS KSNAW w Brwinowie.

SWZ – Roboty budowlane

Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

– Załącznik nr 1.1 do SWZ – Projekt budowlany

– Załącznik nr 1.2 do SWZ – Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej

– Załącznik nr 1.3 do SWZ – Ekspertyza Techniczna 2 piętra (poddasza) Domu Pomocy Społecznej

Załącznik nr 1.4  do SWZ – Przedmiar roboty budowlane

– Załącznik nr 1.5 do SWZ – Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne

– Załącznik 1.6 do SWZ – Przedmiar instalacja przyzywowa

– Załącznik nr 1.7 do SWZ – Przedmiar instalacja teletechniczna- system sygnalizacji pożaru (SSP)

– Załącznik nr 1.8. Zestawienie materiałów w branży sanitarnej

– Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego

– Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z ich wyceną

– Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy

– Załącznik nr 5 do SWZ –  Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835).

– Załącznik nr 6 do SWZ –  Wykaz robót

– Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

– Załącznik nr 8 do SWZ –  Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/wyrobów budowlanych/urządzeń/osprzętu/systemów

– Regulamin udzielania zamówienia na roboty budowlane z dnia 09.05.2022

– Zasady realizacji zadania MCPS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

– Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

2022/BZP 00100129/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej

2022/BZP 00113368/01

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 05.01.2021 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON